CÁC HẠNG MỤC KHÁC

Cho thuê các hạng mục khác như lối lên sân khấu, sân khấu....